Definicje i wyjaśnienie popularnych pojęć

 

Adiustacja wag

Zbiór czynności wykonanych przy układzie pomiarowym zapewniających, że wartościom wielkości, które maja być mierzone, odpowiadają prawidłowe wskazania. Adiustacji układu pomiarowego nie należy mylić ze wzorcowaniem, które jest jej wstępnym warunkiem. Po adiustacji układu pomiarowego zazwyczaj musi on zostać poddany ponownemu wzorcowaniu.

Błąd graniczny dopuszczalny

Wartość skrajna błędu dopuszczona przez wymagania metrologiczne, dodatnia lub ujemna różnica pomiędzy wskazaniem wagi a odpowiadającą mu wartością poprawną, określoną przez wzorce odniesienia jednostki masy.

Dokładność odczytu (działka elementarna [odczytowa]) [d]

Wartość różnicy pomiędzy wartościami odpowiadającymi dwóm kolejnym wskazaniom podziałki (przy wskazaniu analogowym) lub różnicy pomiędzy wartościami dwóch kolejnych wskazań )przy wskazaniu cyfrowym), wyrażona w jednostkach masy.

Działka legalizacyjna [e]

Wartość wyrażona w jednostkach masy, stosowana do klasyfikacji, badań i legalizacji wag nieautomatycznych.

Kalibracja wag (wzorcowanie wag)

Działanie, które w określonych warunkach ustala zależność pomiędzy odwzorowanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości wraz z ich niepewnościami pomiaru, a odpowiadającymi im wskazaniami wraz z ich niepewnościami, a następnie wykorzystuje tę informację do ustalenia zależności pozwalającej uzyskać wynik pomiaru na podstawie wskazania..

Legalizacja

Zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania.

 

Norma szczelności

  • IP (International Protection Rating) – oznacza stopień ochrony, jaki gwarantuje obudowa urządzenia przed wpływem czynników zewnętrznych.
  • Stopień ochrony IP składa się z dwóch cyfr, np. IP 65.
  • Pierwsza cyfra oznacza ochronę przed ciałami stałymi, druga cyfra oznacza ochronę przed cieczami.

Pierwsza cyfra

Opis

Druga cyfra

Opis

0

Brak ochrony

0

Brak ochrony

1

Ochrona przed obiektami większymi niż 50 mm

1

Ochrona przed pionowo spadającymi kroplami wody

2

Ochrona przed obiektami większymi niż 12 mm

2

Ochrona przed pionowo spadającą wodą, jeśli przedmiot jest obrócony o 15 stopni

3

Ochrona przed obiektami większymi niż 2,5 mm

3

Ochrona przed pionowo spadającą wodą, jeśli przedmiot jest obrócony o 60 stopni

4

Ochrona przed obiektami większymi niż 1,0 mm

4

Ochrona przed wodą bryzgającą na przedmiot ze wszystkich kierunków

5

Ochrona przed kurzem

5

Ochrona przed strumieniami wody

6

Całkowita ochrona przed kurzem

6

Ochrona przed silnymi strumieniami wody porównywalnymi do silnych fal

-

---

7

Ochrona przed efektami zanurzenia w wodzie na głębokość do 1 metra

-

---

8

Ochrona przed efektami długotrwałego zanurzenia w wodzie przy warunkach określonych przez producenta

-

---

9

Ochrona przed zalaniem silną strugą wody pod ciśnieniem (80-100 bar i temp. +80°C) zgodnie z normą DIN 40050

OIML

Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej (Organisation Internationale de Métrologie Légale).

Waga

Przyrząd pomiarowy służący do określania masy ciała wykorzystujący działanie siły grawitacji na to ciało. Waga może być również stosowana do wyznaczania innych, związanych z masą, wielkości, ilości, parametrów lub właściwości. W zależności od sposobu działania, zgodnie z terminologią prawną i OIML, wagi dzieli się na automatyczne i nieautomatyczne.

Waga automatyczna

Przyrząd pomiarowy służący do określania masy bez udziału operatora w procesie ważenia. Ich zastosowanie wynika z mechanizacji i przyspieszenia procesu produkcji, pakowania i załadunku oraz określania należności za towar w przypadku rozliczeń między podmiotami.