Definicje i wyjaśnienie popularnych pojęć

Adiustacja (kalibracja) wag

Szereg czynności, w wyniku których następuje korekcja wskazań wagi. Dokonywana wzorcem masy zbliżonym do maksymalnej wartości udźwigu wagi. Kalibracja wagi legalizowanej jest zabroniona i mogą jej dokonywać tylko serwisy lub jednostki do tego uprawnione. Po dokonaniu kalibracji należy ponownie zalegalizować wagę.

Adiustacja wewnętrzna (kalibracja wewnętrzna) wag

Rodzaj adiustacji, która nie wymaga powtórnego legalizowania wagi ponieważ przebiega automatycznie (bez ingerencji operatora wagi). Ponieważ wzorce do jej przeprowadzenia znajdują się we wnętrzu wagi, relacje między wartością wskazaną przez wagę a masą wzorca mogą odbywać się automatycznie lub na życzenie użytkownika.

Błąd graniczny dopuszczalny

Wartość skrajna błędu dopuszczona przez wymagania metrologiczne, dodatnia lub ujemna różnica pomiędzy wskazaniem wagi a odpowiadającą mu wartością poprawną, określoną przez wzorce odniesienia jednostki masy.

Dokładność odczytu (działka elementarna [odczytowa]) [d]

Wartość różnicy pomiędzy wartościami odpowiadającymi dwóm kolejnym wskazaniom podziałki (przy wskazaniu analogowym) lub różnicy pomiędzy wartościami dwóch kolejnych wskazań )przy wskazaniu cyfrowym), wyrażona w jednostkach masy.

Działka legalizacyjna [e]

Wartość, wyrażona w jednostkach masy, stosowana do badań, kontroli i klasyfikacji wag. Jest określona przez wyrażenie d≤ e≤ 10e, e=10 kg, gdzie k jest liczbą całkowitą, dodatnią, ujemną lub zerem. Wymaganie to nie dotyczy wag klasy dokładności z d< 1 mg, gdy e=1 mg.

Legalizacja

Zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania.

Norma szczelności

  • IP (International Protection Rating) – oznacza stopień ochrony, jaki gwarantuje obudowa urządzenia przed wpływem czynników zewnętrznych.
  • Stopień ochrony IP składa się z dwóch cyfr, np. IP 65.
  • Pierwsza cyfra oznacza ochronę przed ciałami stałymi, druga cyfra oznacza ochronę przed cieczami.

Pierwsza cyfra

Opis

Druga cyfra

Opis

0

Brak ochrony

0

Brak ochrony

1

Ochrona przed obiektami większymi niż 50 mm

1

Ochrona przed pionowo spadającymi kroplami wody

2

Ochrona przed obiektami większymi niż 12 mm

2

Ochrona przed pionowo spadającą wodą, jeśli przedmiot jest obrócony o 15 stopni

3

Ochrona przed obiektami większymi niż 2,5 mm

3

Ochrona przed pionowo spadającą wodą, jeśli przedmiot jest obrócony o 60 stopni

4

Ochrona przed obiektami większymi niż 1,0 mm

4

Ochrona przed wodą bryzgającą na przedmiot ze wszystkich kierunków

5

Ochrona przed kurzem

5

Ochrona przed strumieniami wody

6

Całkowita ochrona przed kurzem

6

Ochrona przed silnymi strumieniami wody porównywalnymi do silnych fal

-

---

7

Ochrona przed efektami zanurzenia w wodzie na głębokość do 1 metra

-

---

8

Ochrona przed efektami długotrwałego zanurzenia w wodzie przy warunkach określonych przez producenta

-

---

9

Ochrona przed zalaniem silną strugą wody pod ciśnieniem (80-100 bar i temp. +80°C) zgodnie z normą DIN 40050

OIML

Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej (Organisation Internationale de Métrologie Légale).

Waga

Przyrząd pomiarowy służący do określania masy ciała wykorzystujący działanie siły grawitacji na to ciało. Waga może być również stosowana do wyznaczania innych, związanych z masą, wielkości, ilości, parametrów lub właściwości. W zależności od sposobu działania, zgodnie z terminologią prawną i OIML, wagi dzieli się na automatyczne i nieautomatyczne.

Waga automatyczna

Przyrząd pomiarowy służący do określania masy bez udziału operatora w procesie ważenia. Ich zastosowanie wynika z mechanizacji i przyspieszenia procesu produkcji, pakowania i załadunku oraz określania należności za towar w przypadku rozliczeń między podmiotami.