Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

 1. Administrator danych
  My, spółka Lubelskie Fabryki Wag „FAWAG” S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Łęczyńska 58, 20–954 Lublin (dalej: FAWAG), jesteśmy administratorem Pani/Pana danych osobowych. Szczegółowe dane administratora znajdują się w stopce niniejszego pisma.

 1. Inspektor Ochrony Danych
  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji Pani/Pana praw w tym zakresie, przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: iod@fawag.pl.

 1. Cele i podstawy przetwarzania
  Pani/Pana dane są przetwarzane w związku z prowadzeniem przez FAWAG rekrutacji na stanowisko szczegółowo opisane w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie fawag.pl/praca (dalej: Rekrutacja) i Pani/Pana udziałem w tej Rekrutacji. Podstawę przetwarzania stanowi Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych (art.6 ust.1 lit.a) RODO).

 1. Kategorie danych, które przetwarzamy
  Przetwarzamy Pani/Pana imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 2. Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane możemy udostępniać:

  • podmiotom świadczącym na rzecz FAWAG usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pani/Pana dane osobowe,

  • podmiotowi świadczącemu na rzecz FAWAG usługę obsługi kadrowo-płacowej pracowników.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
  Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

 1. Okres przechowywania danych
  Pani/Pana dane przechowujemy przez okres prowadzenia Rekrutacji.

 1. Prawa osoby, której dotyczą dane
  Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii

  • prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych

  • prawo do usunięcia Pani/Pana danych (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli).

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, a nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, gdyż są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Pani/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych).

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (aby skutecznie skorzystać z tego prawa powinna Pani/powinien Pan wskazać nam swoją szczególną sytuację, która w Pani/Pana ocenie uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw, lub też, że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego)

  • prawo do cofnięcia zgody (w każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem).

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek Pani/Pana udziału w Rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym.