Legalizacja wag

Zasady legalizacji

Nowelizacja ustawy "Prawo o miarach" uregulowała zasady legalizacji ponownych dla wag nieautomatycznych.

Wagi wprowadzone do obrotu od dnia 1 maja 2004 r. do dnia wejścia w życie ww. ustawy, powinny być zgłoszone do legalizacji ponownej po raz pierwszy przed dniem:

  • 31 grudnia 2007 r. - gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.;
  • 31 grudnia 2008 r. - gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
  • 31 grudnia 2009 r. - gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.;
  • 31 grudnia 2010 r. - gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.;
  • itd.

Po wejściu w życie "Ustawy z dn. 15.12.2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw" czyli od dnia 7 stycznia 2007 r. wagi wprowadzone do obrotu poddawane są legalizacji ponownej w terminach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, które weszło w życie 29 stycznia 2008 r.

Po 7 stycznia 2007 r. wagi poddane ocenie zgodności były poddawane pierwszej legalizacji ponownej przed upływem 3 lat, licząc od 1 grudnia roku, w którym dokonano oceny zgodności. Oznacza to, że wagi poddane ocenie zgodności (wprowadzone do obrotu) np. w 2016 r. muszą być poddane legalizacji ponownej przed 1 grudnia 2019 r.

Oznacza to, że wagi poddane ocenie zgodności np. w maju 2019 r. muszą być poddane legalizacji ponownej przed 1 grudnia 2021 r.

Producent do każdej wagi powinien dołączyć deklarację zgodności, na której znajduje się data wykonania oceny zgodności (użytkownik jest zobowiązany do przechowywania tej deklaracji).

Jeżeli cechy legalizacyjne lub zabezpieczające zostały naruszone, urządzenie powinno być poddane ponownej legalizacji przed przystąpieniem do dalszego użytkowania.

Przypominamy, że to na użytkowniku spoczywa obowiązek poddawania wagi okresowej legalizacji, jak również utrzymywania cech legalizacyjnych w należytym stanie.