Oznaczenia występujące na wagach

Oznaczenie M

Składa się z wielkiej litery M (w starym oznakowaniu zielony kwadrat z literą M – w przypadku wag nieautomatycznych), jest dodatkowym oznaczeniem metrologicznym potwierdzającym, że dana waga spełnia wymagania zasadnicze właściwej dla niej dyrektywy (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wag nieautomatycznych - NAWI lub automatycznych – MID).

Oznaczenie CE

Oznakowanie, za pomocą którego producent wskazuje, że produkt spełnia wymagania zgodne z regulacjami Unii Europejskiej. Jeżeli wyrób podlega jednocześnie kilku Dyrektywom Nowego Podejścia, oznaczenie CE stanowi deklarację, że spełnia on wymagania wszystkich tych dyrektyw.

Wagi wprowadzone do obrotu do dnia 19 kwietnia 2016 r. posiadają stare oznakowanie:

  • znak CE, a obok niego dwie ostatnie cyfry roku, w którym został on naniesiony, oraz numer jednostki notyfikowanej, która sprawuje nadzór WE nad systemem jakości producenta lub dokonała legalizacji WE,
  • zielona kwadratowa nalepka z wielką literą „M”

Po wejściu w życie nowelizacji dyrektywy dot. wag nieautomatycznych (Dyrektywa 2014/31/EU) od dnia 20 kwietnia 2016 r. obowiązuje poniższe oznakowanie wag:

  • znak CE,
  • obok znaku CE, wielka litera M oraz ostatnie dwie cyfry roku przeprowadzonej oceny zgodności,
  • numer jednostki notyfikowanej.

Ocena zgodności wag nieautomatycznych

Każda waga nieautomatyczna, która została wprowadzona do użytkowania po 1 maja 2004 r. i jest stosowana do określania masy w obrocie handlowym, powinna być poddana ocenie zgodności. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. Z 2016 r., poz. 802), wdraża dyrektywę 2014/31/UE, na podstawie której wagi produkowane seryjnie powinny być poddane następującym procedurom oceny zgodności:

  • badaniu typu UE,
  • zapewnienie jakości procesu produkcji,
  • weryfikacja wyrobu,
  • weryfikacja jednostkowa.

Badanie typu UE

Jest częścią procedury oceny zgodności, w której jednostka notyfikowana bada oraz sprawdza i poświadcza, że projekt techniczny wagi spełnia wymagania określone w rozporządzeniu.

Zapewnienie jakości procesu produkcji

Jest procedurą, w której producent wykonuje zobowiązania określone w ust. 2, 4 i 27–29 rozporządzenia oraz na swoją wyłączną odpowiedzialność zapewnia i oświadcza, że waga spełnia wymagania określone w rozporządzeniu, które dotyczą tej wagi.

Weryfikacja wyrobu

Zgodność z typem na podstawie weryfikacji wyrobu jest częścią procedury oceny zgodności, w której producent wykonuje zobowiązania określone w ust. 2 i 8–10 rozporządzenia oraz na swoją wyłączną odpowiedzialność zapewnia i oświadcza, że wagi będące przedmiotem postanowień, o których mowa w ust. 3, są zgodne z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE i spełniają wymagania określone w rozporządzeniu, które dotyczą tych wag.

Weryfikacja jednostkowa

Zgodność na podstawie weryfikacji jednostkowej jest procedurą, w której producent wykonuje zobowiązania określone w ust. 2–5 i 9–11 rozporządzenia oraz na swoją wyłączną odpowiedzialność zapewnia i oświadcza, że waga sprawdzona zgodnie z ust. 6 spełnia wymagania określone w rozporządzeniu, które dotyczą tej wagi.