Dyrektywy Nowego Podejścia

Dyrektywy Nowego Podejścia – zbiór przepisów, które określają zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa względem ludzi, zwierząt i środowiska, jakie powinny spełniać poszczególne wyroby wprowadzane na rynek europejski. Dyrektywy Nowego Podejścia obowiązujące dla wag nieautomatycznych:

  • 2014/30/UE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC (Electromagnetic Compatibility);
  • 2014/35/UE Dyrektywa niskonapięciowa LVD (Low Voltage Electrical Equipment);
  • 2014/32/UE Dyrektywa MID (Measuring Instruments Directive);
  • 2014/31/UE Dyrektywa nieautomatycznych urządzeń ważących NAWI (Non-Automatic Weighing Instruments).